Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Mazurskiej:

Nr działki

Powierzchnia

Cena

Oznaczenie użytku

Przeznaczenie
w m.p.z.p. miasta Orzysz

538/1

1135 m2

28 182,00 zł

RV – grunty orne

Mn – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

538/2

1369 m2

33 992,00 zł

RV, VI – grunty orne

538/3

1285 m2

31 907,00 zł

RV, VI – grunty orne

 

Opis nieruchomości:
Nieruchomości położone są na skraju zabudowy miasta Orzysz, w pobliżu jeziora Sajno.
Działki mają kształt regularny, wydłużony w kierunku wschód – zachód.
Dojazd do nieruchomości drogą gminną nieutwardzoną. W pobliżu działek przebiega sieć energetyczna.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012884/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 24.04.2018 r.

Jeśli w/w nieruchomości nie zostaną sprzedane na wyżej określonych zasadach zostaną zbyte w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 12.03.2018 r. do dnia  03.04.2018 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 13 mar 2018 13:27
Data opublikowania: wtorek, 13 mar 2018 13:31
Data przejścia do archiwum: środa, 4 kwi 2018 10:22
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 208 razy