Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz.121) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 - ciu lat z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem działalności usługowej, rekreacyjno – wypoczynkowej oraz na cele związane z prowadzeniem obozowiska i pola namiotowego.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomości oznaczona nr geod. 159/3 o powierzchni 1,0706 ha położona w obrębie geod. miasta Orzysz.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Bi – inne tereny zabudowane, Ls – lasy.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012897/5 i nie jest obciążona prawami osób trzecich.  

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem: UN – tereny zabudowy nieuciążliwej.

Roczna wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego – 5 000,00 zł brutto.

Wylicytowany czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział
w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności
z tytułu użytkowania nieruchomości, w tym podatek od nieruchomości.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres na okres 10 - ciu lat z przeznaczeniem nacele związane z prowadzeniem działalności usługowej, rekreacyjno – wypoczynkowej oraz na cele związane z prowadzeniem obozowiska i pola namiotowego.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 26.02.2018 r. do dnia 20.03.2018 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski 

Data powstania: środa, 28 lut 2018 08:32
Data opublikowania: środa, 28 lut 2018 08:33
Data przejścia do archiwum: środa, 21 mar 2018 14:19
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 140 razy