Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) z w o ł u j ę XLIX sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 28 lutego 2018 r. (środa) o godz. 13. 00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

Porządek dzienny:

A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad XLIX sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XLIX sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia różne.
a)  informacja o ASF

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.
9. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.

C. Zasadnicza część obrad:
10. Inwestycje gminne realizowane w latach 2014 – 2018.

D. Część uchwałodawcza:
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) aktualizacji ,,Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, gminy Orzysz na lata 2017 – 2032”;
b) najmu pomieszczenia gospodarczego w drodze bezprzetargowej;
c) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Orzysz jest organem rejestrującym;
d) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Orzysz w 2018 roku;
e) przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Orzysz na Lata 2018-2021;
f) podziału gminy Orzysz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026;
h) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018.

E. Statutowe elementy obrad:
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
14. Zamknięcie obrad XLIX sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Myka

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 22 lut 2018 14:34
Data opublikowania: czwartek, 22 lut 2018 14:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:47
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 307 razy