Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) z w o ł u j ę XLVII sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13. 00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

Porządek dzienny:
A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad XLVII sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XLVII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.
9. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej za rok 2017:
a) Komisja Gospodarczo – Finansowa, Inwestycji oraz Porządku Publicznego,
b) Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy.
c) Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
d) Komisji Rewizyjnej.

C. Zasadnicza część obrad:
10. Uchwalenie budżetu gminy Orzysz na rok 2018;
11. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026.

D. Część uchwałodawcza:
12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orzysz.
b) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki ,, Zakład Usług     Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu” Spółka z o.o. z przeznaczeniem na     podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektu pn. ,,Mazurska Pętla Rowerowa”, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Orzysz.
d) zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2017.
e) plany pracy Stałych Komisji Rady na 2018 rok:
- Komisji Gospodarczo – Finansowa, Inwestycji oraz Porządku Publicznego,
- Komisja Zdrowia  i Opieki Społecznej , Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy,
- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- Komisji Rewizyjnej.
f) plan pracy Rady Miejskiej na 2018 rok.

E. Statutowe elementy obrad:
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
15. Zamknięcie obrad XLVII sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Myka

Pliki do pobrania:

  • Ad 10 Data dodania: 21 gru 2017 15:40
  • Ad 11 Data dodania: 21 gru 2017 15:41
  • Ad. 12 a) Data dodania: 21 gru 2017 15:41
  • Ad. 12 b) Data dodania: 21 gru 2017 15:42
  • Ad. 12 c) Data dodania: 21 gru 2017 15:42
  • Ad. 12 d) Data dodania: 21 gru 2017 15:42
Data powstania: czwartek, 21 gru 2017 15:36
Data opublikowania: czwartek, 21 gru 2017 15:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:46
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 507 razy