Urząd Miejski w Orzyszu

Zapytanie ofertowe

Gmina Orzysz z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w zamówienia, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Orzysz w 2018 roku.
2. Zakres usług:

L.p.

Przedmiot zamówienia

Jednostkowa cena netto usługi (zł)

Jednostkowa cena brutto usługi (zł)

Podziały działek:

1

- za dwie pierwsze działki

 

 

2

- za każdą następną działkę

 

 

Wznowienie i okazanie granic:

3

- za pierwszy punkt w działce

 

 

4

- za każdy następny punkt w działce

 

 

Inne

5

Przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia zmiany użytków zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie.

   

6

Rozgraniczenie nieruchomości za każdy punkt

 

 

7

Ewidencyjne łączenie działek

 

 

Ogólna wartość brutto (suma cen jednostkowych brutto)

 

 

3. Termin realizacji zadania: 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
4. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1) Oferta musi zawierać:
a) Wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1,
b) Wypełniony i parafowany projekt umowy – zał. nr 2,
c) Kopie posiadanych uprawnień (poświadczone za zgodność z oryginałem),
d) Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu,
e) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu usługi.
2) Ofertę zawierającą powyższe informacje należy dostarczyć do Zamawiającego do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 14:30 pocztą lub osobiście do siedziby Zamawiającego – pok. nr 4 Punkt przyjęcia interesanta lub e-mailem: um@orzysz.pl.
5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1) Oferty cenowe złożone w wyznaczonym terminie zostaną poddane ocenie wg kryterium:

Cena – 100%

Najniższa cena w danym kryterium otrzyma automatycznie 100 pkt.
Każda cena wyższa w danym kryterium otrzyma proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie z przeliczeniem:

cena najniższej oferty
--------------------------------- x 100 = ilość punktów dla oferty ocenianej
cena oferty ocenianej

Wygrywa oferta cenowa, która uzyska największą ilość punktów.

2) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi drogą pocztową wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe oraz zamieści informację na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl - zakładka Ogłoszenia i tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia: powyższy warunek będzie spełniony, jeśli wykonawca przedłoży kserokopie posiadanych uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, oraz złoży oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w wykonywaniu usług, które są przedmiotem zamówienia,
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zadania: powyższy warunek będzie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą / osobami posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie rozdziału 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2101).
7. Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie zamówienia:
- Katarzyna Owczarek, tel. 87 424 10 65, e – mail: katarzyna.owczarek@um.orzysz.pl,
- Daniel Gawrych, tel. 87 424 15 72, e-mail: daniel.gawrych@um.orzysz.pl.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 4 gru 2017 11:50
Data opublikowania: poniedziałek, 4 gru 2017 11:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 gru 2017 09:40
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 143 razy