Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy na polepszenie warunków nieruchomości przyległej oznaczonej nr geod. 305/1.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek o nr geod.   305/28 o pow. 0,0162 ha oraz 304/1 o pow. 0,0097 ha położonych w obrębie geod. miasta Orzysz.  

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest na obszarze miasta Orzysz, w strefie śródmiejskiej. Działki znajdują się w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Działki mają kształt regularny, prostokątny. Teren działek w miarę prosty. Działka o nr geod. 305/28 jest częściowo zabudowana budynkiem jednorodzinnym położonym na działce przyległej nr 305/1 przez właściciela, któremu nieruchomość ma zostać sprzedana.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012885/8 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 14 657,00 zł.   

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolami:
- 2 MN – tereny zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych,
- 1ZP – teren zieleni urządzonej, parkowej.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 04.01.2018 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na polepszenie warunków nieruchomości przyległych oznaczonych nr geod. 305/1.

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z rokowań z nabywcą.                         

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 22.11.2017 r. do dnia 04.01.2018 r.  

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 27 lis 2017 08:42
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lis 2017 08:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 sty 2018 08:06
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 210 razy