Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) z w o ł u j ę XLVI sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 29 listopada 2017 r. (środa) o godz. 13. 00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

Porządek dzienny obrad

A. Wstępne czynności organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad XLVI sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XLVI sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:

7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.

C. Zasadnicza część obrad:

9. Podatki i opłaty lokalne na 2018 rok:
- projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta – przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Orzysz.

D. Część uchwałodawcza:

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich,

b) uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,

c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,

d) zmiany uchwały Nr XXXIX/601/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2017 – 2026,

f) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017,

g) zmiany uchwały nr XXXII/222/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie emisji obligacji,

h) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przejęcia dróg powiatowych do zasobów Gminy Orzysz,

i) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, udzielania bonifikat oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu,

j) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom zespołów szkolno - przedszkolnych, gimnazjum, żłobka a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, logopedom i doradcom zawodowym prowadzącym zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,

k) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Orzyszu,

l) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Orzysz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

ł) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie  określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Orzysz.

E. Statutowe elementy obrad:

11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
13. Zamknięcie obrad XLVI sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Myka

Data powstania: piątek, 24 lis 2017 09:54
Data opublikowania: piątek, 24 lis 2017 10:59
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:46
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 423 razy