Urząd Miejski w Orzyszu

Termin wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Orzyszu.

Z A P R A S Z A M Y na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 r. (środa) o godz.13:00 w Sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego wspólnego posiedzenia Stałych Komisji.

3. Podatki i opłaty lokalne na 2018 rok - projekty uchwał w sprawie:
- obniżenia ceny skupu żyt – przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Orzysz.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał na XLVI Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
a) uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich zmiany Wieloletniej,
b) uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,
c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
d) zmiany uchwały Nr XXXIX/601/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
e) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017.
5. Wnioski, zapytanie, informacje.

Przew. Komisji Gosp-Finan.        Przew. Komisji Oświaty Przew.              Komisji Rolnictwa
    /-/Edward Majewski                      /-/Andrzej Rogiński                        /-/ Tomasz Romanowski

Data powstania: piątek, 17 lis 2017 13:13
Data opublikowania: piątek, 17 lis 2017 13:18
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:46
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 340 razy