Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) z w o ł u j ę XLV sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 31 października 2017 r. (wtorek) o godz. 13. 00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

Porządek dzienny:

A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad XLV sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XLV sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.
9. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.

C. Zasadnicza część obrad:
10. Funkcjonowanie oświaty na terenie Gminy Orzysz w roku szkolnym 2017/2018.
11. Informacja o prawidłowości złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 r.
12. Założenia do budżetu gminy na 2018 r.

D. Część uchwałodawcza:
13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2017-2026;
c) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017;
d) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Orzysza;
e) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Orzysza.

E. Statutowe elementy obrad:
14. Odpowiedzi na interpelacje.
15. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
16. Zamknięcie obrad XLV sesji.

Data powstania: czwartek, 26 paź 2017 10:38
Data opublikowania: czwartek, 26 paź 2017 11:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:45
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 375 razy