Urząd Miejski w Orzyszu

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 272/19, obręb Nowe Guty, gm. Orzysz

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 272/19 o pow. 0,1649 ha położona w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.
2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest na obszarze zwartej zabudowy wsi Nowe Guty w odległości od 50 m od nieruchomości znajduje się jezioro Śniardwy. Działka jest niezabudowana i niezagospodarowana.  
Działka ma kształt regularny – prostokątny. Teren działki suchy, płaski. Dojazd do nieruchomości drogą nieutwardzoną. Warunki geotechniczne dobre.
3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Guty działka oznaczona jest symbolem: „B2MNT – teren projektowanej zabudowy mieszkalno – pensjonatowej. Mimo w/w zapisu działka nr 272/19 pozostaje bez prawa do zabudowy.
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012827/4 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
5. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.26.2017.KOW z dnia 19.07.2017 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 19.07.2017 r.
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 130 000,00 zł brutto.  
7. Przetarg odbędzie się w dniu 08 listopada 2017 roku, godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1.
8. Wadium: 26 000,00 zł.
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 03 listopada 2017 roku.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
10. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1 300,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 1 300,00 zł.
11. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
12. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
13. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
14. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
15. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
18. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 02.10.2017 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 2 paź 2017 12:17
Data opublikowania: poniedziałek, 2 paź 2017 12:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 lis 2017 13:49
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 545 razy