Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 59/2, Grzegorze, gm. Orzysz

Zgodnie z art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) ogłaszam drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w obrębie geod. Grzegorze, gm. Orzysz.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 59/2o pow. 0,2199 ha w miejscowości Grzegorze, gmina Orzysz.
2. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: Strefa IV- Osadniczo – rolnicza, obszar IVA – aktywizacji gospodarczej.
3. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00026676/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
4. Nieruchomość została ujęta w wykazie nr WIG.6840.47.2016.KOW z dnia 06.03.2017 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 06.03.2017 r.
5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień  28.07.2017 r. ogłoszeniem o przetargu nr WIG.6840.47.2016.KOW z dnia 20.06.2017 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 20.06.2017 r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, że nie zostały wpłacone wadia i nikt nie przystąpił do przetargu.  
6. Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: Ps IV – pastwiska trwałe.   
Działka ma kształt regularny, prostokątny, nierówny. Teren działki zakrzaczony.
Działka położona bezpośrednio przy zabudowie mieszkalnej. Dojazd do działki drogą publiczną.
7. Cena wywoławcza nieruchomości: 22 083,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemdziesiąt trzy złote 00/100).
8. Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2017 roku, godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1 (sala posiedzeń).
9. Wadium: 2 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100).
10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007. W opisie wadium na dowodzie wpłaty należy wskazać numer działki.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 26 października 2017 r.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
11. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 220,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 220,00 zł.
12. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
13. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
14. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
15. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
16.Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
17. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
18. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
19. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46 lub telefonicznie 87 424 -10 – 67.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 25.09.2017 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 25 wrz 2017 13:05
Data opublikowania: poniedziałek, 25 wrz 2017 13:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 lis 2017 08:45
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 592 razy