Urząd Miejski w Orzyszu

OGŁOSZENIE - przetarg ustny ograniczony - dz. 446/17, Grzegorze, gm. Orzysz

Zgodnie z art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) ogłaszam drugi przetarg ustny ograniczony do właścicieli sąsiednich działek oznaczonych nr geod. 29/1, 25/2, 446/18, 446/9 na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w obrębie geod. Grzegorze, gm. Orzysz.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 446/17o pow. 0,1737 ha w miejscowości Grzegorze, gmina Orzysz.
2. Nieruchomość objęta jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz symbolem: Strefa II „Parkowo – ochronna, obszar IIA – rolniczo – turystyczny o głównych funkcjach ochronnych.
3. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012735/2 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
4. Nieruchomość została ujęta w wykazie nr WIG.6840.21.2017.KOW z dnia 11.05.2017 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 11.05.2017 r.
5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień  28.07.2017 r. ogłoszeniem o przetargu nr WIG.6840.21.2017.KOW z dnia 27.06.2017 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 27.06.2017 r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, że nie zostały wpłacone wadia i nikt nie przystąpił do przetargu.  
6. Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: Ls VI – lasy.    
Nieruchomość położona jest na skraju zabudowy wsi Grzegorze, w gminie Orzysz. Działka graniczy
z terenem zabudowanym oraz terenem rolniczym. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka ma kształt nieregularny, teren działki nierówny, obniżony i podmokły. Teren zakrzaczony i porośnięty olszyną o niskiej wartości użytkowej.
7. Sprzedaż nastąpi z zawarciem aktu notarialnego warunkowego, gdyż Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.
8. Cena wywoławcza nieruchomości: 2 094,60 zł brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 60/100).
9. Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2017 roku, godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1.
10. Wadium: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).
11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007. W opisie wadium na dowodzie wpłaty należy wskazać numer działki.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 26 października 2017 r.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
12. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 20,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 20,00 zł.
13. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
14. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
15. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
16. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
17. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
18. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
19. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
20. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 25.09.2017 r.Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 25 wrz 2017 12:55
Data opublikowania: poniedziałek, 25 wrz 2017 12:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 lis 2017 08:45
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 193 razy