Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) z w o ł u j ę XLIV sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 27 września 2017 r. (środa) o godz. 13. 00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

Porządek dzienny:

A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad XLIV sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XLIV sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.
9. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.

C. Część uchwałodawcza:
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rostki Skomackie na lata 2017-2027;
b) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grądy na lata 2017-2027;
c) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Osiki na lata 2017-2027;
d) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czarne na lata 2017-2027;
e) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wężewo na lata 2017-2027;
f) zmiany Statutu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu;
g) udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Piskiemu, na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją w roku 2017 gali Wilka i Wilczka i Piskiego;
h) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017;
i) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Orzysza;
j) przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działania Burmistrza Orzysza;
k) przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Orzyszu.

D. Statutowe elementy obrad:
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
13. Zamknięcie obrad XLIV sesji.

 

/-/ Przewodniczacy Rady

Adam Myka

Data powstania: czwartek, 21 wrz 2017 09:24
Data opublikowania: czwartek, 21 wrz 2017 11:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:45
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 393 razy