Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 41/5 o pow. 300,00 m2, obręb Drozdowo – Zastrużne, gm. Orzysz.  

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako RVI – grunty orne.     

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00019559/3 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz nieruchomość znajduje się w strefie III – „Krajobrazowej” – tereny chronionego krajobrazu w obszarze IIIB– leśno – turystycznym.  

Roczna wysokość czynszu – 24,00 zł (0,08 zł / m2 - na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cel rolny.  

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 14.08.2017 r. do dnia 04.09.2017 r.    

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 18 sie 2017 14:38
Data opublikowania: piątek, 18 sie 2017 14:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 wrz 2017 11:09
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 197 razy