Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) z w o ł u j ę XLIII sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 30 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 13. 00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

PORZĄDEK DZIENNY

A.Wstępne czynności organizacyjne:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2.Przyjęcie protokołu z XLII sesji.

3.Wybór Sekretarza obrad XLIII sesji.

4.Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XLIII sesji.

5.Interpelacje radnych.

6.Wnioski i zapytania.

B.Część sprawozdawcza:

7.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.

8.Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.

9.Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.

C.Zasadnicza część obrad:

10.Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

D.Część uchwałodawcza

11.Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich;
  2. przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działania Burmistrza Orzysza;
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Orzysz na lata 2017 – 2026;
  4. zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017.

12.Wprowadzenie zmian w Planie pracy Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu na 2017 rok.

13.Wprowadzenie zmian w Planie pracy Rady Miejskiej w Orzyszu na 2017 rok.

E.Statutowe elementy obrad:

14. Odpowiedzi na interpelacje.

15.Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

16.Zamknięcie obrad XLIII sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Myka

Data powstania: wtorek, 8 sie 2017 10:57
Data opublikowania: czwartek, 24 sie 2017 11:33
Data edycji: czwartek, 24 sie 2017 11:40
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:45
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Monika Steć
Artykuł był czytany: 435 razy
Ilość edycji: 1