Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 152/80, Orzysz, ul. 1 Maja

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu, przy ul. 1 Maja.

1. Nieruchomość gruntowa położona w Orzyszu, przy ul. 1 Maja.   
2. Nieruchomość oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „Mn – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ZN – tereny zieleni nieurządzonej”.
3. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.
4. Nieruchomość została ujęta w wykazie nr WIG.6840.11.2017.KOW z dnia 12.04.2017 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 12.04.2017 r.
5. Dane nieruchomości:

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia działki (m2)

Cena przetargowa

Wadium

152/80

OL1P/00012897/5

1544

 52 342,00 zł

 5 200,00 zł

 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: ŁIV, R VI. Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta Orzysz. Działka znajduje się na powstającym osiedlu mieszkaniowym jednorodzinnym. Kształt działki regularny. Teren działek nieogrodzony, niezagospodarowany.

6. Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1 (sala posiedzeń).
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007. W opisie wadium na dowodzie wpłaty należy podać numer działki.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 24 sierpnia 2017 r.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
8. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 520,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 520,00 zł.
9. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
10. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
11. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
12. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
13. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
16. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 25.07.2017 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 25 lip 2017 07:49
Data opublikowania: wtorek, 25 lip 2017 07:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 sie 2017 15:01
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 461 razy