Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) z w o ł u j ę XLII sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 26 lipca 2017 r. (środa) o godz. 13. 00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

Porządek dzienny:
A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad XLII sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XLII sesji.
5. Interpelacje radnych.
6. Wnioski i zapytania.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.

C. Zasadnicza część obrad:
9. Stan dróg na terenie Gminy Orzysz.

D. Część uchwałodawcza:
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nieodpłatnego nabycia nieruchomości
b) najmu pomieszczenia gospodarczego w drodze bezprzetargowej,
c) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
d) zmiany przebiegu drogi gminnej nr 173507N, położonej na terenie Gminy Orzysz,
e) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenia z użytkowania, jako drogi publicznej na terenie gminy Orzysz.
f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Piskim na wspólną realizację zadania pn. ,, Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4660N ulicy Wyzwolenia) w Orzyszu.
g) dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Orzysz instrumentem płatniczym,
h) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ublik na lata 2017-2027,
i) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Suchy Róg na lata 2017-2027,
j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz
k) zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2017.

E. Statutowe elementy obrad:
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
13. Zamknięcie obrad XLII sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Myka

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 20 lip 2017 15:04
Data opublikowania: czwartek, 20 lip 2017 15:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:44
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 454 razy