Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny ograniczony - lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Ełckiej 43

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku nr 43 przy ul. Ełckiej w Orzyszu, na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 6 w budynku wielorodzinnym nr 43 w Orzyszu, przy ul. Ełckiej z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 2120/48900 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 111/28 o powierzchni 277 m2.

1. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.23.2017.KOW z dnia 11.05.2017 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 11.05.2017 r.
2. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00024915/5 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
3. Opis nieruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 6 w budynku wielorodzinnym nr 43 w Orzyszu przy ul. Ełckiej z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 2120/48900 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 111/28 o powierzchni 277 m2.

OPIS LOKALU MIESZKALNEGO:
Powierzchnia użytkowa lokalu: 19,70 m2
Powierzchnia przynależnej piwnicy: 1,50 m2
Usytuowanie: poddasze.
Mieszkanie składa się z jednego pokoju z aneksem kuchennym i przynależnej piwnicy.
Pomieszczenia przechodnie.
Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, ogrzewanie piecowe.
Stan techniczny ocenia się jako niski.  
Do lokalu przynależy udział 2120/48900 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 111/28 o łącznej powierzchni 277 m2.

OPIS BUDYNKU:
Budynek mieszkalny wielorodzinny, dwu kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, podpiwniczony położony przy ul. Ełckiej 43.
Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych – 453,70 m2
Powierzchnia użytkowa piwnic przynależnych do lokali mieszkalnych – 35,30 m2
Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych i piwnic – 489,00 m2
Ilość lokali: 9

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 9 121,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy sto dwadzieścia jeden złoty 00/100).
5. Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1 (sala posiedzeń).
6. Wadium 900,00 zł (słownie: dziewięćsetpięćdziesiąt złotych 00/100).
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 27 lipca 2017 r.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
8. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 90,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 90,00 zł.
9. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
10. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
11. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
12. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
13. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
16. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46.
    
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 27.06.2017 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 28 cze 2017 08:36
Data opublikowania: środa, 28 cze 2017 08:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 sie 2017 11:55
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 591 razy