Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) z w o ł u j ę XLI sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 23 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 14. 00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

Porządek dzienny:
A. Wstępne czynności organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z XL sesji.
3.    Wybór Sekretarza obrad XLI sesji.
4.    Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XLI sesji.
5.    Interpelacje radnych.
6.    Wnioski i zapytania.

B. Część sprawozdawcza:
7.    Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8.    Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.
9.    Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.

C. Zasadnicza część obrad:
10.    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2016 r.
a)   Wystąpienie Burmistrza Orzysza.
b)   Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu.
c)   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Orzysz za 2016 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Orzysz.
d)   Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wniosek Komisji w sprawie absolutorium.
e)   Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej.
f)   Dyskusja.
g)   Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Orzysza za 2016 r.

D. Część uchwałodawcza:
11.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Piskim na wspólna realizację zadania pn. ,, Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4660N ( ulicy Wyzwolenia) w Orzyszu.”
b)   ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały ostatnie       
      zameldowanie  na pobyt stały na terenie Gminy Orzysz
c)   uchwalenia Statutu Gminy Orzysz
d)   nadania Pani Aldonie Mataj tytułu „Zasłużony dla Gminy Orzysz”.
e)   nadania ks. Jerzemu Burzik tytułu ,, Zasłużony dla Gminy Orzysz”.
f)    zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2017.

E. Statutowe elementy obrad:
12.    Odpowiedzi na interpelacje.
13.    Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
14.    Zamknięcie obrad XLI sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Myka

Data powstania: środa, 14 cze 2017 15:33
Data opublikowania: środa, 14 cze 2017 15:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:44
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 525 razy