Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 250/20, Orzysz, ul. Wojska Polskiego

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu, przy ul. Wojska Polskiego.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana oznaczona nr geod. 250/20 o pow. 0,0611 ha położona w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Wojska Polskiego 5.  
2. Nieruchomość oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych”
3. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012621/0 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
4. Nieruchomość została ujęta w wykazie nr WIG.6840.19.2017.KOW z dnia 28.04.2017 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 28.04.2017 r.
5. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej miasta Orzysz, przy ul. Wojska Polskiego 5.
W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości mieszkalne wielorodzinne i usługowe. Nieruchomość położona bezpośrednio przy drodze krajowej nr 63.

Opis budynku użytkowego:
Budynek po Domu Kultury i Bibliotece Miejskiej w Orzyszu.
Budynek dwu kondygnacyjny z poddaszem użytkowym, podpiwniczony.
Powierzchnia zabudowy budynku użytkowego – 223,00 m2,
Powierzchnia użytkowa budynku – 766,90 m2
Kubatura – 2 678,00 m2
Rok budowy: około 1930
Konstrukcja budynku w technologii tradycyjnej.
Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, centralne ogrzewanie.
Standard wykończenia wnętrza ocenia się jako średni.
Przed działkę z tyłu budynku przebiegają sieci: wodna i centralnego ogrzewania.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: Bp. Nieruchomość położona w strefie śródmiejskiej miasta Orzysz. Kształt działki regularny – prostokątny.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 601 250,00 brutto (słownie: sześćset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).
7. Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2017 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1 (sala posiedzeń).
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 60 000,00 na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007. W opisie wadium na dowodzie wpłaty należy wskazać numer działki.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 11 sierpnia 2017 r.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
9. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 6 000,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 6 000,00 zł.
10. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
11. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
12. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
13. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
14. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
15. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
16. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
17. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46 lub telefonicznie 87 424 -10 – 67.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 13.06.2017 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 13 cze 2017 11:38
Data opublikowania: środa, 14 cze 2017 11:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 sie 2017 08:16
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 721 razy