Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) z w o ł u j ę XL sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 31 maja 2017 r. (środa) o godz. 13. 00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

Porządek dzienny:
A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad XL sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XL sesji.
5. Interpelacje radnych.
6. Wnioski i zapytania.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.

C. Zasadnicza część obrad:
9.  Przygotowanie do sezonu letniego w 2017 r.

D. Część uchwałodawcza:
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego;
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Orzysz w obrębie geodezyjnym Ogródek;
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz;
d) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody;
e) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu;
f) zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2017;
g) wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Orzyszu do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Powiatowym w Piszu,
h)  rozpatrzenia skargi na Burmistrza Orzysza.

E. Statutowe elementy obrad:
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
13. Zamknięcie obrad XL sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Myka

 

Data powstania: piątek, 26 maj 2017 11:27
Data opublikowania: piątek, 26 maj 2017 12:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:44
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 502 razy