Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA OKRES DO TRZECH LAT NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWĄ ORAZ USŁUGOWĄ.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Orzysz.

1. Do oddania w dzierżawę przeznacza się działkę położoną w miejscowości Nowe Guty.
2. Dzierżawa obejmować będzie okres do trzech lat.
3. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na cele związane z działalnością rekreacyjno – wypoczynkową oraz usługową.
4. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie ani innymi zobowiązaniami.
5. Nieruchomość została ujęta w wykazie Nr WIG.6845.79.2017.KOW podanym do publicznej wiadomości w dniu 19.04.2017 r.
6. A 12 US – teren istniejących urządzeń rekreacyjno – sportowych ogólnodostępnych – adaptowany.
7. Dane nieruchomości:

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia działki (ha)

Położenie

Cena wywoławcza

czynszu dzierżawnego

Wadium

241/2

OL1P/00038938/3

0,1882 ha

Nowe Guty

4 000,00 zł

400,00 zł

 

8. Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1 (sala posiedzeń).
9. Ogólne warunki przetargu:
a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
-  wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007 z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem: „Wadium – dzierżawa działki (podać nr działki,)”,
- wadium w pełnej wysokości należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 22 maja 2017 r.  
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
-  okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej  nieruchomości z zaznaczeniem numeru działki oraz dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających   osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed ustaloną datą przetargu.
b) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
c) Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 40,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 40,00 zł.
d) Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
e) Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
f) Ustalona w wyniku przetargu roczna stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości podlega wpłacie do dnia 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu nr  67 9364 0000 2003 0001 9817 0001 w Warmińsko Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Orzyszu.
g) Burmistrz Orzysza zastrzega sobie prawo aktualizacji opłaty z tytułu dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza, co do wysokości czynszu. Dzierżawca zostanie pisemnie powiadomiony o zmianie wysokości czynszu dzierżawnego.
h) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
i) Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.
j) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej i uzasadnionej  przyczyny.
10. Istotne postanowienia umowy dzierżawy:
a) Wydanie przedmiotu umowy nastąpi z dniem jej podpisania w oparciu o protokół zdawczo - odbiorczy, zaś zwrot przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym przez strony umowy w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy.
b) Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.
c) Dzierżawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem dzierżawy, nie wnosi zastrzeżeń i stwierdza, że znajduje się on w stanie zdatnym do zamierzonego użytku.
d) Na części wydzierżawionego terenu, od strony drogi, znajdują się zabawki dla dzieci oraz fragment boiska do gry, które muszą pozostać ogólnodostępne. Dostęp do tej części działki musi pozostać swobodny.
e) Na wydzierżawionym gruncie zakazuje się wnoszenia budowli trwale związanych z gruntem.
f) Dzierżawca zobowiązuje się do dokonywania bieżących napraw i konserwacji przedmiotu dzierżawy na swój koszt, celem zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym.
g) Dzierżawca ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość przedmiotu dzierżawy jedynie za zgodą i w zakresie uzgodnionym każdorazowo w formie pisemnej z wydzierżawiającym.
h) Dzierżawca zobowiązany jest do zachowania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie i używania go zgodnie z przeznaczeniem. Prowadzona działalność nie może być uciążliwa dla korzystających z obiektu oraz najbliższego otoczenia.
i) Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania czystości i estetyki dzierżawionego terenu, ze szczególnym uwzględnieniem dni weekendowych.
j) Na miejsce lokalizacji oraz wielkość obiektów usługowych Dzierżawca musi uzyskać wcześniej zgodę Wydzierżawiającego.
k) W przypadku lokalizacji punktów gastronomicznych Dzierżawca składać będzie korektę informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
l) Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wobec osób trzecich powstałych na dzierżawionym terenie.
m) Dzierżawca zobowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Kopię polisy Dzierżawca przekaże Wydzierżawiającemu w terminie 7 dni, licząc od dnia podpisania umowy.
n) Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe przedmiotu dzierżawy, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i posiadanie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów.
o) Dzierżawca bez zgody Wydzierżawiającego nie może oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania, ani go poddzierżawiać.
p) Wydzierżawiającemu służy prawo przeprowadzenia kontroli wykonania umowy szczególnie w zakresie prawidłowego zagospodarowania terenu zgodnie z przedstawioną koncepcję i zawartą umową.
q) Po zakończeniu umowy Dzierżawca obowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie uporządkowanym i niepogorszonym w terminie do 30 dni od daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy.
r) Wydzierżawiający może udzielić Dzierżawcy 14 dniowego terminu na usunięcie usterek i skutków naruszenia umowy.
s) W przypadku opóźnienia w zwrocie przedmiotu umowy Dzierżawca zobowiązany jest do zapłacenia Wydzierżawiającemu kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w zwrocie przedmiotu umowy. Kara przysługuje za sam fakt opóźnienia w zwrocie przedmiotu umowy niezależnie od poniesienia szkody.
t) W czasie trwania umowy każda ze stron, może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron w każdym czasie.
u) Wydzierżawiający może umowę rozwiązać bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku niedotrzymania przez Dzierżawcę warunków umowy oraz w przypadku dopuszczenia się zwłoki z zapłatą czynszu ponad jeden miesiąc, po uprzednim udzieleniu przez Wydzierżawiającego dodatkowo jedno miesięcznego terminu zapłaty zaległego czynszu.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ponadto informację o ogłoszeniu przetargu
opublikowano w gazecie oraz na stronie internetowej wwww.bip.orzysz.pl.

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 15, pok. 46 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 12 maj 2017 12:08
Data opublikowania: piątek, 12 maj 2017 12:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 maj 2017 08:01
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 534 razy