Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego - dz. 446/17, obręb Grzegorze

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich działek.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 446/17 o pow. 0,1737 ha położona w obrębie geod. Grzegorze, gm. Orzysz.   

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest na skraju zabudowy wsi Grzegorze, w gminie Orzysz. Działka graniczy
z terenem zabudowanym oraz terenem rolniczym. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka ma kształt nieregularny, teren działki nierówny, obniżony i podmokły. Teren zakrzaczony i porośnięty olszyną o niskiej wartości użytkowej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012735/2 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 3 491,00 zł.  

Nieruchomość objęta jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz symbolem: Strefa II „Parkowo – ochronna, obszar IIA – rolniczo – turystyczny o głównych funkcjach ochronnych.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 23.06.2017 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich działek.

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 11.05.2017 r. do dnia 23.06.2017 r.  

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 12 maj 2017 12:03
Data opublikowania: piątek, 12 maj 2017 12:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 cze 2017 12:00
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 554 razy