Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) z w o ł u j ę XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 26 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 13. 00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

Porządek dzienny:

A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad XXXVIII sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XXXVIII sesji.
5. Interpelacje radnych.
6. Wnioski i zapytania.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.
9. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.

C. Zasadnicza część obrad:
10.  Sprawozdanie z funkcjonowania Spółek ZEC i ZUK za rok 2016.
11. Informacja o zaawansowaniu realizacji projektu – adaptacja budynku przy ul. Rynek na potrzeby ratusza.

D. Część uchwałodawcza:
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ( Muzeum);
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ( Dom Kultury);
c) przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej;
d) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego  w Brukseli w 2017 r.;
e) zmiany nazwy ulicy położonej w Orzyszu;
f) zmiany nazwy ulicy położonej w Orzyszu;
g) zmiany nazwy ulicy położonej w Orzyszu;
h) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017;
i) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Orzysza,
j) powołania Doraźnej Komisji Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi.

E. Statutowe elementy obrad:
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
15. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Myka

Data powstania: piątek, 21 kwi 2017 15:39
Data opublikowania: piątek, 21 kwi 2017 15:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:44
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 529 razy