Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz.324/36, ul. Wojska Polskiego, Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 324/36 o pow. 0,0029 ha w miejscowości Orzysz, przy ul. Wojska Polskiego.    

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
Nieruchomość położona w strefie śródmiejskiej miasta Orzysz. Kształt działki regularny – prostokątny. Działka pod zabudowę garażową. Warunki geotechniczne zabudowy – średnie.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00022145/2 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 3 266,00 zł.        

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem: MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 16.05.2017 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 03.04.2017 r. do dnia 16.05.2017 r.   

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 4 kwi 2017 09:15
Data opublikowania: wtorek, 4 kwi 2017 09:16
Data przejścia do archiwum: środa, 17 maj 2017 07:53
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 538 razy