Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) z w o ł u j ę XXXVI sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 29 marca 2017 r. (środa) o godz. 13. 00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

Porządek dzienny:
A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad XXXVI sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XXXVI sesji.
5. Interpelacje radnych.
6. Wnioski i zapytania.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.
9. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.

C. Zasadnicza część obrad:
10. Ocena sytuacji w rolnictwie i gospodarce na terenie Gminy Orzysz.

D. Część uchwałodawcza:
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
b) wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej;
c) współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Orzysz a Samorządem – Administracja formacji miejskiej „Rejon gusiewski” w Rosji;
d) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Orzysz w roku 2017;
e) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat;
f) wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Domu Kultury w Orzyszu w drodze darowizny nieruchomości lokalowej;
g) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy GDDKiA Oddział w Olsztynie a Gminą Orzysz w sprawie przyjęcia w całoroczne utrzymanie chodników;
h) wyrażenia zgody na realizacji wraz z Powiatem Piskim wspólnego projektu pn. ,, Mazurska Pętla Rowerowa”
i) przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej;
j) przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działania Burmistrza Orzysza;
k) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017.

E. Statutowe elementy obrad:
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
14. Zamknięcie obrad XXXVI sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Myka

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 23 mar 2017 15:39
Data opublikowania: czwartek, 23 mar 2017 15:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:43
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 544 razy