Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA

Orzysz, dn. 10.08.2005

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 wraz ze zmianami) Burmistrz Orzysza ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko:
1) nazwa i adres jednostki:
-Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu,
2) określenie stanowiska urzędniczego,
-Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli,
3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
a) jest obywatelem polskim,
b) ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z praw publicznych,
c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
d) posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne i 5 lat stażu pracy, lub
e) posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz posiada łącznie co najmniej dwuletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w:
- urzędach marszałkowskich, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, lub
- w starostwach powiatowych, powiatowych jednostkach organizacyjnych, lub
- urzędach gmin, w jednostkach pomocniczych gmin oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, lub
- biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładach budżetowych utworzonych przez te związki, lub
- biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, lub
- w służbie cywilnej, lub,
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
- na kierowniczych stanowiskach państwowych,
f) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko:
- mieniu,
- obrotowi gospodarczemu,
- działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
- wiarygodności dokumentów,
- za przestępstwa skarbowe,
g) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
h) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z
dysponowania środkami publicznymi ( zgodnie z art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
i) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
j) posiada umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania personelem,

Wymagania określone w pkt 3 lit. „a – i” są wymaganiami podstawowymi, natomiast określone w pkt 3 lit. „j” jest wymaganiem dodatkowym.
W związku z zamiarem powierzenia spraw oświaty Urzędu Miejskiego dla Kierownika ZOESiP wymagania określone w pkt 3 lit. e będą oceniane wyżej i traktowane jako szczególne.

4) zakres zadań na stanowisku:
a) kierowania i nadzorowania pracy Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu,
b) przygotowywanie dla potrzeb Burmistrza, Rady Miejskiej i jej organów projektów uchwał oraz innych materiałów i analiz dotyczących funkcjonowania oświaty, pracy dyrektorów, szkól i przedszkoli oraz Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli (ZOESiP),
c) zapewnienie przestrzegania ustawy o finansach publicznych, przepisów wykonawczych ustawy oraz innych obowiązujących przepisów prawa w działalności ZOESiP,
d) współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie wydatków rzeczowych, funduszu płac, bhp i innych określonych przepisami szczegółowymi,
e) zapewnienie prawidłowej realizacji budżetu i przestrzeganie dyscypliny budżetowej.
5) wymagane dokumenty:
a) oferta podjęcia pracy zawierająca:
- wykształcenie (lata oraz nazwa szkoły i uzyskane tytuły) wraz z kserokopią dyplomu (dyplomów) potwierdzającego/ych uzyskanie wykształcenia wyższego,
- przebieg dotychczasowej pracy, pełnione funkcje itp.,
- motywacja podjęcia pracy na w/w stanowisko kierownicze wraz ze wskazaniem „atutów” mających wpływ na ocenę.

Oferty w sprawie zatrudnienia zainteresowane osoby mogą składać
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz,
w terminie do 24 sierpnia 2005 r.

Ogłoszenie o naborze upowszechnione zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu (strona internetowa) pod adresem: www.BIP.Orzysz.pl -zgodnie z zapisem art. 3b ustawy o pracownikach samorządowych.
BURMISTRZ ORZYSZA
JAN ALESZCZYK
Data powstania: środa, 10 sie 2005 10:49
Data opublikowania: środa, 10 sie 2005 10:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 sie 2005 07:59
Opublikował(a): Antoni Duda
Zaakceptował(a): Antoni Duda
Artykuł był czytany: 1906 razy