Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) z w o ł u j ę XXXV sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 16 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 13. 00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

Porządek dzienny:
A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad XXXV sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XXXV sesji.
5. Interpelacje radnych.
6. Wnioski i zapytania.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.
9. Informacja Przewodniczącej Doraźnej Komisji Statutowej o przeprowadzonych pracach nad projektem nowego Statutu Gminy Orzysz.

C. Zasadnicza część obrad:
10. Ocena działalności sportowo – kulturalnej na terenie Gminy Orzysz za 2016 rok i założenia na 2017.

D. Część uchwałodawcza:
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)  projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
b) określenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Orzysz.
c) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orzysz.
d) wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019.
e) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
f) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.
g) zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej.
h) zmiany uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
i) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017.

E. Statutowe elementy obrad:
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
14. Zamknięcie obrad XXXV sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Myka

Data powstania: czwartek, 9 lut 2017 10:38
Data opublikowania: czwartek, 9 lut 2017 10:51
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:43
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 724 razy