Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy z przeznaczeniem na cel publiczny tj. prowadzenie ośrodka wychowawczo – szkoleniowego dla młodzieży i dorosłych o charakterze proobronnym, edukacyjnym, rekreacyjnym i sportowym.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana oznaczona nr geod. 773/15 o pow. 0,5514 ha położona w miejscowości Zastrużne, w obrębie geod. Drozdowo – Zastrużne, gmina Orzysz.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest we wsi Zastrużne, w odległości około 15 km od miasta Orzysz.
Dojazd do nieruchomości drogą gruntową urządzoną około 400 m od drogi asfaltowej. Nieruchomość sąsiaduje bezpośrednio z nieruchomościami mieszkalnymi i terenami leśnymi.
Działka nr 773/15 zabudowana jest budynkiem użytkowym, w którym prowadzona była szkoła podstawowa. Ponadto na działce znajduje się ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych z cokołem betonowym utwardzenie ciągów pieszych z kostki brukowej. Działka jest częściowo porośnięta drzewostanem ozdobnym i iglastym.

Opis budynku użytkowego
Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony.
Powierzchnia zabudowy budynku użytkowego – 392,58 m2,
Powierzchnia użytkowa parteru – 373,81 m2
Powierzchnia użytkowa piwnicy –59,23 m2.
Łączna powierzchnia użytkowa – 433,04 m2.
Konstrukcja budynku w technologii tradycyjnej.
Instalacje: elektryczna, wodna z własne ujęcie wody, sieć kanalizacyjna – podłączona do szamba, ogrzewanie centralne lokalne z piecem na ekogroszek umieszczonym w piwnicy.
Ogólnie stan techniczny budynku ocenia się jako dobry.
Standard wykończenia wnętrza ocenia się jako średni.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00019604/4 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Na nieruchomości ustanowiona będzie nieodpłatnie i na czas nieograniczony, służebność przesyłu na rzecz Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu Spółki Gminy Spółki z o.o., polegająca w szczególności na prawie wstępu, przechodu, całodobowego dostępu do urządzeń hydroforni umiejscowionej na terenie budynku, celem wykonania czynności konserwacji, remontów przyłączy wodnych i punktów redukcyjno pomiarowych, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją i modernizacją wszystkich urządzeń wodnych.

Cena sprzedaży nieruchomości brutto wynosi 325 369,00 zł.  
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/205/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 października 2016 roku udzielono przy sprzedaży nieruchomości bonifikaty w wysokości 98 %.
Bonifikata stanowi kwotę 318 861,62 zł.   
Cena sprzedaży nieruchomości po zastosowaniu bonifikaty wynosi 6 507,38 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu nr XXXI/205/16 z dnia 26 października
2016 r. nieruchomość zostanie zbyta z zastosowaniem 98% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz Fundacji Na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert” z przeznaczeniem na cel publiczny tj. prowadzenie ośrodka wychowawczo – szkoleniowego dla młodzieży i dorosłych o charakterze proobronnym, edukacyjnym, rekreacyjnym i sportowym.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz nieruchomość znajduje się w strefie III – „Krajobrazowej” – tereny chronionego krajobrazu w obszarze IIIB– leśno – turystycznym.  

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 15.03.2017 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z przeznaczeniem na cel publiczny tj. prowadzenie ośrodka wychowawczo – szkoleniowego dla młodzieży i dorosłych o charakterze proobronnym, edukacyjnym, rekreacyjnym i sportowym.

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z rokowań z nabywcą.                         

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 31.01.2017 r. do dnia 21.02.2017 r. 

Z up. Burmistrza

Monika Łępicka - Gij

Sekretarz Gminy

Data powstania: środa, 1 lut 2017 12:28
Data opublikowania: środa, 1 lut 2017 12:29
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 lip 2018 11:13
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1299 razy