Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 3 na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, KRS 0000212625.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 176/3 i 177/8 o łącznej powierzchni 0,0503 ha położona w obrębie geod. miasta Orzysz na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, KRS 0000212625, która została przeznaczona na cel publiczny tj. na wybudowanie Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu ze środków PO RYBY 2007 – 2013 w ramach projektu współpracy „Północny Szlak Rybacki”, którego celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców zamieszkujących obszary zależne od rybactwa poprzez działania edukacyjne, szkoleniowe, warsztatowe, konferencyjne i promocyjne.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej, w części północnej miasta Orzysz, przy ul. Leśnej. W sąsiedztwie znajdują się tereny mieszkaniowe, a w odległości około
300 m znajduje się Jezioro Orzysz. Kształt działek nieregularny. Warunki geotechniczne na działkach średnio korzystne. Działki zabudowane są budynkiem Centrum Aktywizacji i Współpracy. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Przy działkach dostępna jest sieć uzbrojenia energetyczna, wodna i kanalizacyjna.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012897/5 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem UN – tereny usług nieuciążliwych.   

Cena sprzedaży nieruchomości brutto wynosi 19 547,00 zł.  
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/242/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2016 roku udzielono przy sprzedaży nieruchomości bonifikaty w wysokości 95 %.
Bonifikata stanowi kwotę 18 569,65 zł.  
Cena sprzedaży nieruchomości po zastosowaniu bonifikaty wynosi 977,35 zł.  

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 13.03.2017 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, KRS 0000212625.

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z rokowań z nabywcą.                 

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 27.01.2017 r. do dnia 20.02.2017 r. 

Z up. Burmistrza

Monika Łępicka Gij

Sekretarz Gminy

Data powstania: poniedziałek, 30 sty 2017 15:30
Data opublikowania: poniedziałek, 30 sty 2017 15:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 mar 2017 09:10
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 899 razy