Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 773/15, Zastrużne, gm. Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana oznaczona nr geod. 773/15 o pow. 0,5514 ha położona w miejscowości Zastrużne, w obrębie geod. Drozdowo – Zastrużne, gmina Orzysz.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest we wsi Zastrużne, w odległości około 15 km od miasta Orzysz.
Dojazd do nieruchomości drogą gruntową urządzoną około 400 m od drogi asfaltowej. Nieruchomość sąsiaduje bezpośrednio z nieruchomościami mieszkalnymi i terenami leśnymi.

Działka nr 773/15 zabudowana jest budynkiem użytkowym, w którym prowadzona była szkoła podstawowa. Ponadto na działce znajduje się ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych z cokołem betonowym oraz utwardzone ciągi piesze z kostki brukowej. Działka jest częściowo porośnięta drzewostanem ozdobnym i iglastym.

Opis budynku użytkowego
Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony.
Powierzchnia zabudowy budynku użytkowego – 392,58 m2,
Powierzchnia użytkowa parteru – 373,81 m2
Powierzchnia użytkowa piwnicy –59,23 m2.
Łączna powierzchnia użytkowa – 433,04 m2.
Konstrukcja budynku w technologii tradycyjnej.
Instalacje: elektryczna, wodna z własne ujęcie wody, sieć kanalizacyjna – podłączona do szamba, ogrzewanie centralne lokalne z piecem na ekogroszek umieszczonym w piwnicy.
Ogólnie stan techniczny budynku ocenia się jako dobry.
Standard wykończenia wnętrza ocenia się jako średni.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00019604/4 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Na nieruchomości ustanowiona będzie nieodpłatnie i na czas nieograniczony, służebność przesyłu na rzecz Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu Spółki Gminy Spółki z o.o., polegająca w szczególności na prawie wstępu, przechodu, całodobowego dostępu do urządzeń hydroforni umiejscowionej na terenie budynku, celem wykonania czynności konserwacji, remontów przyłączy wodnych i punktów redukcyjno pomiarowych, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją i modernizacją wszystkich urządzeń wodnych.

Cena sprzedaży nieruchomości brutto wynosi 325 369,00 zł.  

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz nieruchomość znajduje się w strefie III – „Krajobrazowej” – tereny chronionego krajobrazu w obszarze IIIB– leśno – turystycznym.  

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 27.12.2016 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 14.11.2016 r. do dnia 06.12.2016 r.

Data powstania: wtorek, 15 lis 2016 13:26
Data opublikowania: wtorek, 15 lis 2016 13:29
Data przejścia do archiwum: środa, 28 gru 2016 10:31
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1132 razy