Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 271/2 obręb Tuchlin, gm. Orzysz

Zgodnie z art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) ogłaszam drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 271/2 o pow. 0,0821 ha w obrębie geod. Tuchlin, gmina Orzysz.
2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: ŁIV – łąki trwałe, RIV – grunty orne.
Nieruchomość położona jest na obszarze zabudowy kolonijnej wsi Tuchlin w gminie Orzysz.
Od strony południowej działka graniczy z jeziorem Tuchlin – długość linii brzegowej około 32 m.
Działka jest niezabudowana i niezagospodarowana, w części przyjeziornej zakrzaczona.
W części południowej na działce znajdują się drzewa o średnicy 120 cm. Dojazd do nieruchomości drogą nieutwardzoną. Działka ma kształt regularny. Teren działki suchy, nierówny i opadający w kierunku jeziora.
3. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz działka znajduje się w /strefie IIA – Parkowo – ochronnej w obszarze IIA – rolniczo – turystycznym o głównych funkcjach ochronnych.
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012843/2 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
5. Nieruchomość została ujęta w wykazie nr WIG.6840.16.2016.KOW z dnia 25.05.2016., podanym do publicznej wiadomości w dniu 25.05.2016 r.
6. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 23.08.2016 r. ogłoszeniem o przetargu nr WIG.6840.16.2016.KOW z dnia 20.07.2016 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 21.07.2016 r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, iż jedna osoba wpłaciła wadium lecz nie przystąpiła do przetargu.
7. Cena wywoławcza nieruchomości: 37 000,00 zł brutto.
8. Przetarg odbędzie się w dniu 31 października 2016 roku, godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1 (sala posiedzeń).
9. Wadium:  3 700,00 zł.
10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 27 października 2016 roku.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
11. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 370,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 370,00 zł.
12. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
13. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
14. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
15. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
16. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
17. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
18. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
19. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46 lub telefonicznie (87) 424 -10 - 65
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 26.09.2016 r.

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 26 wrz 2016 09:03
Data opublikowania: poniedziałek, 26 wrz 2016 09:11
Data przejścia do archiwum: środa, 2 lis 2016 08:54
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1021 razy