Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 576, Orzysz, ul. Wierzbińska

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 576o pow. 3,3888 ha w miejscowości Orzysz, przy ul. Wierzbińskiej.      

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: Bi – inne tereny zabudowane.  
Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Orzysz, na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Nieruchomość graniczy bezpośrednio z terenami przeznaczonymi do produkcji przemysłowej uciążliwej. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.
W sąsiedztwie przebiega sieć energetyczna.
Na działce znajduje się zakrzaczenie i drzewostan głównie liściasty oraz pozostałości fundamentów po budynkach. Terenie nieogrodzony.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00025934/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 580 633,80 zł.   

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem „UU – tereny usług uciążliwych.”

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 19.10.2016 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 05.09.2016 r. do dnia 18.10.2016 r. 

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 6 wrz 2016 15:04
Data opublikowania: wtorek, 6 wrz 2016 15:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 paź 2016 07:34
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 870 razy