Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 382, Orzysz, ul. Wojska Polskiego

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 382 o pow. 0,0935 ha w miejscowości Orzysz, przy ul. Wojska Polskiego.   
2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: ŁV – łąki trwałe.
Działka znajduje się w peryferyjnej części miasta Orzysz w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej i terenów rolnych. Działka ma kształt regularny, teren nierówny, miejscowo obniżony, okresowo może być podmokły. W pobliżu działki przebiega sieć energetyczna.
Dojazd do nieruchomości drogą gminną nieutwardzoną od ulicy Wojska Polskiego.
3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem „MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” i usług nieuciążliwych”.
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012802/3 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
5. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.33.2.2016.KOW z dnia 15.07.2016., podanym do publicznej wiadomości w dniu 15.07.2016 r.
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 31 042,00 zł.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 07 października 2016 roku, godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1 (sala posiedzeń).
8. Wadium:  3 100,00 zł.
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 03 października 2016 roku.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
10. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 310,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 310,00 zł.
11. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
12. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
13. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
14. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
15. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
18. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46 lub telefonicznie (87) 424 -10 - 65

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 30.08.2016 r.

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: wtorek, 30 sie 2016 09:26
Data opublikowania: wtorek, 30 sie 2016 09:30
Data przejścia do archiwum: sobota, 8 paź 2016 18:44
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 437 razy