Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 530, Orzysz, ul. Mazurska

Zgodnie z art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) ogłaszam trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 531o pow. 0,1246 ha w miejscowości Orzysz, przy ul. Mazurskiej.  
2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: ŁV – łąki trwałe, RV, RVI – grunty orne.  
Nieruchomość położona jest na skraju zabudowy miasta Orzysz, w pobliżu jeziora Sajno.
Działka ma kształt regularny, wydłużony w kierunku wschód – zachód.
Dojazd do nieruchomości drogą gminną nieutwardzoną. W pobliżu działki przebiega sieć energetyczna.
3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolami:
„MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, „ZN – tereny zieleni nieurządzonej”.
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012884/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
5. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.3.4.2016.KOW z dnia 23.02.2016., podanym do publicznej wiadomości w dniu 24.02.2016 r.
6. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 10.05.2016 r. ogłoszeniem o przetargu nr WIG.6840.3.4.2016.KOW z dnia 08.04.2016 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 08.04.2016 r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, iż nikt nie przystąpił do przetargu.
7. Drugi przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 22.07.2016 r. ogłoszeniem o przetargu nr WIG.6840.3.4.2016.KOW z dnia 14.06.2016 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 14.06.2016 r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, iż nikt nie przystąpił do przetargu.
8. Cena wywoławcza nieruchomości: 30 602,00 zł.
9. Przetarg odbędzie się w dniu 05 października 2016 roku, godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1.
10. Wadium:  3 000,00 zł.
11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 30 września 2016 roku.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
12. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 300,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 300,00 zł.
13. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
14. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
15. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
16. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
17. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
18. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
19. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
20. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46 lub telefonicznie (87) 424 -10 - 65
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 24.08.2016 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 26 sie 2016 09:02
Data opublikowania: piątek, 26 sie 2016 09:06
Data przejścia do archiwum: środa, 5 paź 2016 10:48
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 536 razy