Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O G ł O S Z E N I E

Orzysz , dnia 2czerwca 2005 r. Burmistrz Orzysza na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ) oraz uchwały Nr XXXIII/547/2005 Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2005 r o utworzeniu jednostki budżetowej pod nazwą ‘’ Zakład Robót Publicznych” zatrudni pracownika na stanowisko Kierownika Zakładu Robót Publicznych, któremu zostaną powierzone obowiązki i odpowiedzialność w zakresie :
- kierowania działalnością jednostki organizacyjnej,
- wykonywania czynności prawnych związanych z zakładem,
- realizowania ustalonych zadań gospodarczych zakładu,
- dysponowania przyznanymi oraz własnymi środkami pieniężnymi,
- przestrzegania ustawy o finansach publicznych.
( Dz. U. z 2003 r Nr 15 , poz. 148 )
Wymagania wobec osoby , kandydata na stanowisko Kierownika Zakładu Robót Publicznych
- posiadanie obywatelstwa polskiego
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko
a) mieniu,
b) obrotowi gospodarczemu,
c) działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu,
d) wiarygodności dokumentów,
e) za przestępstwa skarbowe,
- nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z
dysponowania środkami publicznymi ( zgodnie z art. 147 ust1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych ,
- posiada wykształcenie wyższe lub średnie techniczne oraz 3- letnią praktykę
na stanowisku kierowniczym ,
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
- posiada umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania personelem.

Oferty w sprawie zatrudnienia zainteresowane osoby po winne złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Orzyszu do 17 czerwca 2005 r wraz z dokładnym opisem : wykształcenia , przebiegu stażu pracy i motywacją.Burmistrz Orzysza

Jan Aleszczyk
Data powstania: wtorek, 7 cze 2005 15:26
Data opublikowania: wtorek, 14 cze 2005 12:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 lip 2005 15:14
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Lucyna Gajdulewicz
Artykuł był czytany: 1748 razy