Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 162/12, Orzysz, ul. skrzyżowanie ulic Leśnej z Ełcką

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 162/12 o pow. 0,0288 ha w miejscowości Orzysz, na skrzyżowaniu ulic Leśnej z Ełcką.
2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: dr – drogi.
Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta w części północno – wschodniej.
Działka ma kształt nieregularny. Warunki geotechniczne na działce dobre, teren działki płaski.
Dojazd do nieruchomości publiczną drogą asfaltową.
Działka jest niezabudowana.
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa.
W pobliżu działki przebiega sieć energetyczna i kanalizacyjna. Poprzecznie przez działkę przechodzi sieć wodna.
3. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00018736/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem „MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych”,
5. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.25.2016.KOW z dnia 15.06.2016., podanym do publicznej wiadomości w dniu 15.06.2016 r.
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 18 000,00 zł brutto.  
7. Przetarg odbędzie się w dniu 05 września 2016 roku, godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1 (sala posiedzeń).
8. Wadium: 1 800,00 zł.
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 01 września 2016 roku.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
10. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 200,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 200,00 zł.
11. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
12. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
13. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
14. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
15. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
18. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46 lub telefonicznie (87) 424 -10 - 65

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 01.08.2016 r.

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 2 sie 2016 07:58
Data opublikowania: wtorek, 2 sie 2016 08:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 wrz 2016 07:59
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 902 razy