Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Cierniaka 9

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 1 w budynku wielorodzinnym nr 9 w Orzyszu, przy ul. Cierniaka.

1. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.
2. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.16.2015.KOW z dnia 25.05.2016 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 25.05.2016 r.
3. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00024979/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
4. Dane nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 1 w budynku wielorodzinnym nr 9 w Orzyszu przy ul. Cierniaka.

OPIS LOKALU MIESZKALNEGO:
Powierzchnia użytkowa lokalu: 66,48 m2
Powierzchnia przynależnej piwnicy: 2,90 m2
Usytuowanie: parter.
Mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchni oraz spiżarni. W lokalu brak łazienki.
Pomieszczenia przechodnie.
Instalacje: elektryczna, wodna, ogrzewanie piecowe.
Stan techniczny ocenia się jako niski, mieszkanie wymaga remontu i modernizacji.
Do lokalu przynależy udział 2705/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 256/5 o łącznej powierzchni 203 m2.

OPIS BUDYNKU:
Budynek mieszkalny wielorodzinny, dwu kondygnacyjny, położony przy ul. Cierniaka 9 w strefie śródmiejskiej miasta.
Całkowita powierzchnia użytkowa budynku: 256,46 m2, w tym:
    - powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych – 243,12 m2
    - powierzchnia przynależnych piwnic 13,34 m2
Ilość lokali mieszkalnych: 4

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 34 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100).
6. Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2016 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1 (sala posiedzeń).
7. Wadium 3 400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych 00/100).
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 19 sierpnia 2016 r.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
9. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 340,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 340,00 zł.
10. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
11. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
12. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
13. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
14.  Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane
w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
15. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
16. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
17. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46 lub telefonicznie 87 424 -10 - 65.  
    
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 20.07.2016 r.

Zastępca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 21 lip 2016 08:13
Data opublikowania: czwartek, 21 lip 2016 08:17
Data przejścia do archiwum: środa, 24 sie 2016 08:29
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 758 razy