Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość zabudowana budynkiem hotelowo - gastronomicznym

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) ogłaszam drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelowo - gastronomicznym, na którą składają się działki oznaczone nr geod. 89/37, 89/38, 89/285, położoną w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, stanowiącą własność Gminy Orzysz.

1. Nieruchomość oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz symbolem „MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych”.

2. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

3. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.6.2016.KOW z dnia 11.02.2016r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 11.02.2016 r.

4. Dane nieruchomości:

 

Nr działki

Opis użytku

Oznaczenie użytków

Pow. użytku (ha)

Nr Księgi Wieczystej

89/37

tereny mieszkaniowe

B

0,1616

OL1P/00022722/1

89/38

tereny mieszkaniowe

B

0,1659

OL1P/00013261/5

89/285

tereny mieszkaniowe

B

0,0579

OL1P/00020684/8

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się w strefie centralnej miasta, w otoczeniu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych i usługowo handlowych.

 

Działka o nr geod. 89/37

Działka niezabudowana położona od strony północnej budynku. Kształt nieregularny. Teren dosyć plaski. Uzbrojenie: elektryczność, woda, kanalizacja.

 

Działka o nr geod. 89/285

Działka niezabudowana położona od strony południowej budynku. Kształt regularny, prostokątny. Na działce znajduje się utwardzenie. Działka oddziela budynek od ulicy Rynek i zapewnia podjazd i dojście do głównego wejścia do budynku.

 

Działka o nr geod. 89/38

Działka zabudowana budynkiem hotelowo – gastronomicznym. Kształt nieregularny. Teren dosyć plaski. Uzbrojenie: elektryczność, woda, kanalizacja.

 

Opis budynku użytkowego hotelowo – gastronomicznego:

Obiekt wolnostojący, czterokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, zrealizowany na technologii tradycyjnej.

Powierzchnia zabudowy – 983,00 m2,

Powierzchnia całkowita – 4911,00 m2,

Powierzchnia użytkowa – 4320,00 m2,

Kubatura – 21 900,00 m2.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 1 600 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych 00/100).
6. Wadium 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
7. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2016 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1 (sala posiedzeń).
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 26 sierpnia 2016 r.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
9. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi ceny 16 000,00 zł.  
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 16 000,00 zł ceny wywoławczej brutto.
10. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
11. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
12. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży
w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
13. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
14. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane
w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
15. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
16. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, nie wpłynie żadna oferta pisemna lub oferta nie spełni warunków przetargu.
17. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46 lub telefonicznie 87 424 -10 - 65.

Ogłoszenie o przetargu oraz dodatkowe warunki przetargu podano do publicznej wiadomości w dniu 30.06.2016r.

 

 

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: czwartek, 30 cze 2016 13:42
Data opublikowania: czwartek, 30 cze 2016 13:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 wrz 2016 07:26
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1476 razy