Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 162/12, Orzysz, ul. Leśna

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 162/12o pow. 0,0288 ha w miejscowości Orzysz, na skrzyżowaniu ulic Leśnej z Ełcką.    

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: dr – drogi.
Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta w części północno – wschodniej.
Działka ma kształt nieregularny. Warunki geotechniczne na działce dobre, teren działki płaski.
Dojazd do nieruchomości publiczną drogą asfaltową.
Działka jest niezabudowana.
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa.
W pobliżu działki przebiega sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00018736/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 18 000,00 zł.     

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem „MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej”,

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 28.07.2016 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 15.06.2016 r. do dnia  07.07.2016 r.

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: czwartek, 16 cze 2016 09:36
Data opublikowania: czwartek, 16 cze 2016 09:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 lip 2016 09:41
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1086 razy