Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 317/64, Orzysz, ul. Kolejowa

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu.

1. Nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem pod budowę garażu położona w Orzyszu, przy ul. Kolejowej.
2. Nieruchomość oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych”
3. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.
4. Nieruchomość została ujęta w wykazie nr WIG.6840.15.3.2016.KOW z dnia 01.04.2016 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 01.04.2016 r.
5. Dane nieruchomości:

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia działki (m2)

Cena przetargowa

Wadium

317/64

OL1P/00015501/4

21

2 303,00 zł

250,00 zł

 
6. Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1 (sala posiedzeń).
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007. W opisie wadium na dowodzie wpłaty należy wskazać numer działki.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 15 lipca 2016 r.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego
w Orzyszu kwotą wadium.
8. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 25,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 25,00 zł.
9. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
10. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
11. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
12. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
13. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
16. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46 lub telefonicznie 87 424 -10 – 65.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 07.06.2016 r.

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: środa, 8 cze 2016 08:15
Data opublikowania: środa, 8 cze 2016 08:19
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 cze 2016 07:59
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 625 razy