Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość lokalowa przeznaczona do sprzedaży - lokal mieszklany nr 1 przy ul. Cierniaka 9, Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonego do sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 2705/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 256/5 o łącznej powierzchni 203 m2.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 1 w budynku wielorodzinnym nr 9 w Orzyszu przy ul. Cierniaka z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 2705/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 256/5 o łącznej powierzchni 203 m2.

OPIS LOKALU MIESZKALNEGO:
Powierzchnia użytkowa lokalu: 66,48 m2
Powierzchnia przynależnej piwnicy: 2,90 m2
Usytuowanie: parter.
Mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchni oraz spiżarni. W lokalu brak łazienki.
Pomieszczenia przechodnie.
Instalacje: elektryczna, wodna, ogrzewanie piecowe.
Stan techniczny ocenia się jako niski, mieszkanie wymaga remontu i modernizacji.
Do lokalu przynależy udział 2705/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 256/5 o łącznej powierzchni 203 m2.

OPIS BUDYNKU:
Budynek mieszkalny wielorodzinny, dwu kondygnacyjny, położony przy ul. Cierniaka 9 w strefie śródmiejskiej miasta.
Całkowita powierzchnia użytkowa budynku: 256,46 m2, w tym:
- powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych – 243,12 m2
- powierzchnia przynależnych piwnic 13,34 m2
Ilość lokali mieszkalnych: 4

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00024979/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Wartość nieruchomości: 34 000,00 zł.
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia następujące warunki:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, .tj. do dnia 07.07.2016 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46, tel. 87 424 10 65.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 25.05.2016 r. do dnia 07.07.2016 r.  

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: środa, 25 maj 2016 16:22
Data opublikowania: środa, 25 maj 2016 16:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 lip 2016 09:41
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 860 razy