Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ORZYSZA

BURMISTRZ ORZYSZA ogłasza otwarty konkurs ofert na : realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i przeprowadzenia imprez rekreacyjno – sportowych.
Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Orzysz, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
1. Nazwa zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania :
a/ IV Turniej „Asów” w Tenisie Stołowym 800 zł
b/ Dofinansowanie imprez promujących zdrowy styl życia 1600 zł
c/ Prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych 1500 zł
d/ Akcja wakacyjna 2000 zł
- festyny rekreacyjno – sportowe, wakacyjne zajęcia dla
dzieci i młodzieży, turnieje „dzikich drużyn”
e/ Inauguracja Gminnego Roku Sportowego 800 zł
f/ VI Mazurski Turniej Piłki Nożnej 800 zł
g/ Rodzinny Turniej Unihokeja 800 zł

2. Zasady przyznawania dotacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.)/art. 31 ust l ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, póz. 593 z późn. zm )* oraz poniższymi kryteriami:
Uchwała Nr XXX/515/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 03 marca 2005 r . w sprawie karty współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. /Rozdział III – Regulamin przyznawania dotacji dla organizacji. Postanowienia ogólne/


3. Termin realizacji zadania: 2005 r.

6. Termin składania ofert:
- IV Turniej „Asów” w Tenisie Stołowym do dnia 4.05.2005r. godz.13.00
- pozostałe imprezy z miesięcznym wyprzedzeniem realizacji zadania, określonego
w Gminnym Kalendarzu Imprez.

7. Termin, tryb i kryteria (inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Zarządzenie NR 47/05 Burmistrza Orzysza z dnia 12 kwietnia 2005 roku


W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.)/art. 25
ust. l ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, póz. 593
z póz. .zm.)* zwani dalej Podmiotami.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie
informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pan Jan Owczarek tel.424 10 61 Referat Promocji, Planowania i Rozwoju

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, póz. 873 z późn. zm.),
2) Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, póz. 593 z późn. zm.).
3) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, póz. 1891)
Data powstania: czwartek, 21 kwi 2005 12:28
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 sty 2006 12:39
Opublikował(a): Jan Owczarek
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1577 razy