Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ORZYSZA

BURMISTRZ ORZYSZA ogłasza otwarty konkurs ofert na : realizację zadania publicznego w zakresie wykonywania czynności związanych z utrzymaniem gminnego boiska sportowego i boiska treningowego.
Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Orzysz, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
1. Nazwa zadania:
Utrzymanie gminnego boiska sportowego i boiska treningowego w Orzyszu przy ul. 1-go Maja.
2. Rodzaj zadania:
Bieżące utrzymanie płyty głównej i treningowej boiska oraz bieżące remonty urządzeń i obiektów zlokalizowanych na boisku, opłaty za wywóz nieczystości stałych, energie elektryczną i wodę.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
10. 000 zł.(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

4. Zasady przyznawania dotacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.)/art. 31 ust l ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, póz. 593 z późn. zm )* oraz poniższymi kryteriami:
Uchwała Nr XXX/515/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 03 marca 2005 r . w sprawie karty współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. /Rozdział III – Regulamin przyznawania dotacji dla organizacji. Postanowienia ogólne/
5 Termin realizacji zadania: maj – grudzień 2005r.
6. Termin składania ofert: do 15 maja 2005r.
7. Termin, tryb i kryteria (inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Zarządzenie NR 47/05 Burmistrza Orzysza z dnia 12 kwietnia 2005 roku

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
2003 rok - 5.000 zł. Nazwa realizatora zadania: MLKS Orzysz
2004 rok - 5.000 zł. Nazwa Realizatora zadania: MLKS Orzysz

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.)/art. 25
ust. l ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, póz. 593
z póz. .zm.)* zwani dalej Podmiotami.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie
informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pan Jan Owczarek tel.424 10 61 Referat Promocji, Planowania i Rozwoju

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, póz. 873 z późn. zm.),
2) Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, póz. 593 z późn. zm.).
3) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, póz. 1891)
Data powstania: piątek, 15 kwi 2005 12:55
Data opublikowania: piątek, 15 kwi 2005 13:18
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 sty 2006 15:05
Opublikował(a): Jan Owczarek
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1987 razy