Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, dz. 317/65, ul. Kolejowa, Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 317/65 o pow. 0,0021 ha w miejscowości Orzysz, przy ul. Kolejowej.   

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
Nieruchomość położona w strefie śródmiejskiej miasta Orzysz. Kształt działki regularny – prostokątny. Działka pod szeregową zabudowę garażową. Warunki geotechniczne zabudowy – dobre.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00015501/4 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 2 303,00 zł.      

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 13.05.2016 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 01.04.2016 r. do dnia 13.05.2016 r.  

Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 4 kwi 2016 09:34
Data opublikowania: poniedziałek, 4 kwi 2016 09:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 maj 2016 12:00
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 776 razy