Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 30 marca 2016 r. (środa) o godz. 12:00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

Porządek dzienny:
A. Wstępne czynności organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z XX sesji.
3.    Wybór Sekretarza obrad XXI sesji.
4.    Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XXI sesji.     
5.    Interpelacje radnych.
6.    Wnioski i zapytania.      

B. Część sprawozdawcza:
7.    Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8.    Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.
9.    Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.

C. Zasadnicza część obrad:
10.    Debata o orzyskiej gospodarce.

D. Podjęcie uchwał w sprawach:
11.    Przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Orzysz na lata 2015-2020;
12.    Uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu;
13.    Określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania    
         bezdomności zwierząt na terenie gminy Orzysz w roku 2016;
14.    Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego
         zarządu;
15.    Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
16.    Nieodpłatnego nabycia nieruchomości;
17.    Zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej;
18.    Wyrażenia zgody na wniesienie aportem mienia do spółki ,, Zakład Usług
          Komunalnych Spółka Gminny w Orzyszu” Spółka z o. o. z przeznaczeniem na  
          podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w podwyższonym     
          kapitale zakładowym spółki.
19.    Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2016-2027.
20.    Zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2016.
21.    Zmiana planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2016 rok.

E. Statutowe elementy obrad:
22.    Odpowiedzi na interpelacje.
23.    Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.    
24.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Myka

Data powstania: piątek, 25 mar 2016 11:33
Data opublikowania: piątek, 25 mar 2016 11:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 gru 2016 11:27
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 666 razy