Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny nr 13 przy ul. Wojska Polskiego 42

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 13 w budynku wielorodzinnym nr 42 w Orzyszu, przy ul. Wojska Polskiego.

1. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.
2. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.55.2015.KOW z dnia 25.01.2016 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 26.01.2016 r.
3. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00018848/9 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
4. Dane nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 13 w budynku wielorodzinnym nr 42 w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego.

OPIS LOKALU MIESZKALNEGO:
Powierzchnia użytkowa lokalu: 70,31 m2
Powierzchnia przynależnej piwnicy: 2,96 m2
Usytuowanie: II piętro. Wejście do lokalu ze wspólnego korytarza. Występują skosy.
Mieszkanie wewnętrzne składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki.
Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, ogrzewanie piecowe.
Stan techniczny niezadawalający, mieszkanie wymaga remontu i modernizacji.
Do lokalu przynależy udział 61 / 1000 w częściach wspólnych budynku oraz w użytkowaniu wieczystym gruntu działek o nr geod. 317/10 i 317/43 o łącznej powierzchni 542 m2.

OPIS BUDYNKU:
Budynek mieszkalny wielorodzinny, dwupiętrowy, całkowicie podpiwniczony, położony przy
ul. Wojska Polskiego 42 w strefie pośredniej miasta.

Całkowita powierzchnia użytkowa budynku: 1 149,51 m2, w tym:
- powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych – 1 022,76 m2
- powierzchnia użytkowa lokali usługowych – 126,75 m2
- powierzchnia przynależnych piwnic – 67,93 m2
Ilość lokali mieszkalnych: 17

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 78 536,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 00/100), w tym:
- wartość lokalu (lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń) brutto wynosi 76 658,00 zł,
- wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości gruntowej wynosi     1 878,00 zł.

6. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zostaną ustalone następująco:
- pierwsza opłata – 25 % uzyskanej w przetargu ceny ułamkowej części gruntu, powiększona
o obowiązującą stawkę podatku VAT, płatna razem z ceną sprzedaży lokalu przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości,
- opłaty roczne – 3 %  uzyskanej w przetargu ceny ułamkowej części gruntu, powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT.
Opłata roczna płatna jest począwszy od roku 2017 przez okres użytkowania wieczystego gruntu
w terminie do 31 marca każdego roku. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostanie ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tego gruntu ulegnie zmianie.  

7. Wadium 8 000,00 zł (słownie: osiem tysiące złotych 00/100).

8. Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1 (sala posiedzeń).

9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 15 kwietnia 2016 r.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.

10. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 800,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 800,00 zł.

11. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.

12. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

13. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.

14. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

15. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.

16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

17. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.

18. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46 lub telefonicznie 87 424 -10 - 65.  
    
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 10.03.2016 r.

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 10 mar 2016 09:17
Data opublikowania: czwartek, 10 mar 2016 09:42
Data edycji: czwartek, 10 mar 2016 12:10
Data przejścia do archiwum: środa, 20 kwi 2016 17:42
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1054 razy
Ilość edycji: 1