Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

- OGŁOSZENIE - ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

Na podstawie art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) w związku z § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Burmistrz Orzysza ogłasza, że w dniu 29 lutego 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, sala nr 1 odbędą się pierwsze rokowania na sprzedaż działki oznaczonej nr geod. 152/63 o pow. 0,0759 ha, położoną w Orzyszu, przy ul. 1 Maja.

1. Nieruchomość oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.
2. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012897/5.
Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie ani innymi zobowiązaniami.
3. Wartość działki: 20 000,00 zł brutto.
4. Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie wyżej wymienionej nieruchomości:
1) Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień  13.05.2015 r. ogłoszeniem o przetargu nr IG.6840.37.2015.SBR z dnia 20.03.2014 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 20.03.2015 r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, że nie zostały wpłacone wadia i nikt nie przystąpił do przetargu.
2) Drugi przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień  20.07.2015 r. ogłoszeniem o przetargu nr IG.6840.32.2015.SBR z dnia 16.06.2015 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 17.06.2015 r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, że nie zostały wpłacone wadia i nikt nie przystąpił do przetargu.
3) Trzeci przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień  16.11.2015 r. ogłoszeniem o przetargu nr IG.6840.32.2015.SBR z dnia 08.10.2015 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 08.10.2015 r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, że nie zostały wpłacone wadia i nikt nie przystąpił do przetargu.

5. Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 27 stycznia 2016 r. do dnia 29 lutego 2016 r.
6. Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętej kopercie w punkcie przyjęcia interesanta, pok. nr 4 Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Giżycka 15, do dnia 25 lutego 2016 roku (czwartek) do godziny 14:00 z napisem „ROKOWANIA – Orzysz, działka 152/63, ul. 1 Maja”

Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę; jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,
- aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, w przypadku, gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy (potwierdzona kserokopia lub oryginał do wglądu w dniu rokowań),
- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki (oryginał do wglądu
w dniu rokowań).
 
7.  Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wniesienie zaliczki w wysokości
2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) na konto Urzędu Miejskiego
w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta
02 9364 0000 2003 0001 9817 0007 w nieprzekraczalnym terminie 25 lutego 2016 roku (czwartek) do godziny 14:00.
Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się datę wpływu całej kwoty zaliczki na wymieniony wyżej rachunek bankowy.

Wpłacona zaliczka podlega:
- zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaproponowanej przez zgłaszającego, który wygra rokowania,
- zwrotowi pozostałym zgłaszającym, którzy rokowań nie wygrają,
- przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra rokowania uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

8. Rokowania są prowadzone, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.
9. Ustalona w rokowaniach z nabywcą nieruchomości, cena podlega zapłacie w całości. Zapłata dokonana będzie na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
10. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
11. Uczestnik rokowań może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego za pośrednictwem Burmistrza Orzysza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia lub pisemnego powiadomienia o wynikach rokowań.
12. W związku z tym, że uczestnicy rokowań mogą składać dodatkowe ustne oferty cenowe oraz składać wyjaśnienia i dokumenty, zapraszam oferentów do osobistego udziału w rokowaniach.
13. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46 lub telefonicznie 87 424 -10 – 65.
14. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 27.01.2016 r.

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: środa, 27 sty 2016 15:38
Data opublikowania: środa, 27 sty 2016 15:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 mar 2016 07:38
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1043 razy