Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 188/6

Zgodnie z art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) ogłaszam trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu.

1. Nieruchomość oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz symbolami:
- „MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych,
- „ZN – tereny zieleni nieurządzonej”.
2. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.
3. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr IG.6840.52.2.2015.SBR z dnia 15.07.2015r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 15.07.2015r.
4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień  05.10.2015 r. ogłoszeniem o przetargu nr WIG.6840.52.2.2015.KOW z dnia 31.08.2015 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 01.09.2015r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, że nie zostały wpłacone wadia i nikt nie przystąpił do przetargu.
5. Drugi przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień  08.12.2015 r. ogłoszeniem o przetargu nr WIG.6840.52.2.2015.KOW z dnia 06.11.2015 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 06.11.2015r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, że nie zostały wpłacone wadia i nikt nie przystąpił do przetargu.

6. Dane nieruchomości:

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia działki (ha)

Położenie

Cena przetargowa

Wadium

188/6

OL1P/00013623/1

0,2678

Orzysz, ul. Ełcka

90 838,00 zł

9 100,00 zł

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest na skraju zabudowy miasta Orzysz, przy drodze krajowej nr 16 - wylotowej z Orzysza w kierunku Ełku. Działka posiada dostęp do drogi gminnej 188/7.
Działka graniczy bezpośrednio z terenem jeziora Orzysz.
W sąsiedztwie działki przebiega sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna.
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: Lz–PsVI, PsVI, RVI.

7. Przetarg odbędzie się w dniu 10 lutego 2016 o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1.
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 05 lutego 2016 r.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
9. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1 000,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 1 000,00 zł.
10. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
11. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
12. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
13. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
14. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
15. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
16. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
17. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46 lub telefonicznie 87 424 -10 -65.  

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 08.01.2016 r.

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 8 sty 2016 14:32
Data opublikowania: piątek, 8 sty 2016 14:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 lut 2016 11:29
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 921 razy