Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny ograniczony

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynków mieszkalnych 15A i 15 B w Okartowie na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym stanowiącej własność Gminy Orzysz położonej w Okartowie.

1. Dane nieruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana garażem o powierzchni zabudowy: 19 m2 położona na działce nr 83/14 w Okartowie w Gminie Orzysz.

Nieruchomość położona jest w obrębie zabudowy wsi Okartowo, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków wielorodzinnych. Warunki geotechniczne zabudowy – korzystne, teren w miarę płaski, suchy.
Teren placu przed budynkiem i dojazd – utwardzony, przez działkę o nr geod. 83/19,
w której Gmina Orzysz posiada udział w wysokości 5/11 części.
Budynek garażowy w zabudowie szeregowej, wewnętrzny, jednokondygnacyjny.
Charakterystyka techniczna budynku: fundamenty betonowe, ściany z bloczków silikatowych, dach drewniany, dwuspadowy, kryty blachą ocynkowaną, stolarka okienna i drzwiowa typowa, drewniana, posadzki betonowe.

2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Okartowo, gmina Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: „MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych”.   
3. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00034221/6 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
4. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr IG.6840.46.2015.KOW z dnia 17.11.2015 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 17.11.2015 r.
5. Cena przetargowa: 6 574,00 zł brutto.
6. Wadium: 650,00 zł.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 08 lutego 2016 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1.
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 04 lutego 2016 r.
9. Nieruchomość sprzedawana jest w formie przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków mieszkalnych 15A i 15 B w Okartowie.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
10. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 65,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 65,00 zł.
11. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
12. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
13. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
14. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
15. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
18. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46 lub telefonicznie 87 424 -10 - 65.  

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 04.01.2016 r.

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: wtorek, 5 sty 2016 10:32
Data opublikowania: wtorek, 5 sty 2016 14:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 lut 2016 08:55
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 907 razy